Sitemap
Ved Strandgaarden.

Vedtægter

Link til printbar version Vedtægter 2017

G/F "Ved Strandgaarden" CVR-nr. 38 79 95 84

Vedtægter for grundejerforeningen Ved Strandgaarden


§ 1
Grundejerforeningens navn er ”Ved Strandgaarden”; dens hjemsted er Over Dråby Strand, Jægerspris, Frederikssund kommune.
Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er beliggende inden for foreningens område.
Grundejerforeningen omfatter ejendommene med matrikelnumrene 5__ Over Dråby By, Dråby beliggende på nedennævnte veje:
Digevænget, Dråby Strandvej, Fasanvænget, Fjordvej, Lærkevænget, Spurvevej, Strandgårdsvej fra nr. 13/42, Stærevej, Svalevej, Vibevænget og Vinkelstien.
For grundejere, på hvis ejendom/me der ikke hidtil har hvilet forpligtelse til at være medlem af grundejerforeningen, skal medlemskab være bindende for de fremtidige ejere af den pågældende ejendom/me.
Foreningen er stiftet 16. maj 1950.

§ 2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser som grundejere, herunder vejenes og fællesarealernes vedligeholdelse og andre fællesanlæg. Ligeledes fælles opgaver/problemer med involverede offentlige myndigheder.
Beslutninger i henhold til nærværende § træffes af generalforsamlingen jf. vedtægterne § 6.

§ 3
Foreningens opgave i henhold til § 2 overdrages til bestyrelsen, der har forpligtigelse til at bringe de på generalforsamlingen lovligt vedtagne beslutninger til udførelse og i øvrigt lede foreningens anliggender under ansvar for generalforsamlingen.

§ 4
Enhver grundejer skal være medlem af grundejerforeningen og har ved eventuelt salg pligt til at meddele dette til køberen, ligesom salget skal oplyses til kassereren med angivelse af købers hjemadresse, e-mail og telefonnummer (helst mobil).
Kun ejeren af én eller flere grunde kan blive medlem af grundejerforeningen.
Medlemmerne kan se foreningens vedtægter og ordensregler på foreningens hjemmeside. Medlemmerne har pligt til at oplyse foreningen om deres hjemadresse, e-mail (hvis sådan haves) og telefonnummer (helst mobil) samt ændringer heri til foreningens kasserer.

§ 5
Til Foreningens administration og øvrige udgifter betales for hvert mart. nr. for sig et af generalforsamlingen vedtaget årligt kontingent. Kontingentet opkræves pr. 1. januar for regnskabsåret og betales inden den 1. februar med det fastsatte beløb pr. matr. nr. Medlemmer uden meddelelse af e-mail kan have et omkostningsbestemt tillægskontingent.
Yderligere betaler grundejerne samtidig et af generalforsamlingen vedtaget vejfondsbidrag, hvis midler kun må anvendes til vejarbejder og vedligeholdelse af fællesarealerne.Kontingent og vejbidrag betales efter bestyrelsens anvisninger, via opkrævningskort eller betalingsservice.
Foreningens kasserer fører et særskilt regnskab for Vejfonden.
Kontingent og vejfondsbidrag betales efter bestyrelsens anvisning f. eks. via netbank, med angivelse af sommerhusadresse.
Såfremt bidragene til grundejerforeningen ikke er rettidig betalt, vil beløbene bliver overgivet til inkasso; dog skal medlemmet forinden rykkes gennem brev eller e-mail.
De med restancen forbundne omkostninger skal betales af medlemmet.

§ 6
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer og disses ægtefælle/samlever eller myndige børn.
Medlemmer, der er i restance med et eller flere bidrag til foreningen, har ikke adgang til generalforsamlingen.
På generalforsamlingen kan ethvert medlem afgive én stemme for hver parcel de ejer. Der kan således ikke anvendes fuldmagt for andre parceller.
Alle afstemninger sker ved håndsoprækning medmindre bestyrelsen eller mindst ¼ af de fremmødte stemmeberettige medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
Er et medlem forhindret i at møde, kan det lade sig repræsentere ved ægtefælle/ samlever eller myndige børn.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.
Beslutninger tages af generalforsamlingen ved simpel majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, jf. dog § 9 og § 13.
Sekretæren fører referat over forhandlingerne. Referat lægges på foreningens hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingen.

§ 7
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.
Indkaldelsen sker ved opslag på foreningens hjemmeside samt ved e-mail til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel. Medlemmer uden e-mail, der måtte ønske det, kan ved skriftligt at meddele bestyrelsen det, modtage skriftlig indkaldelse med dagsorden.
Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen og opslås på hjemmesiden samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen og vedlægges e-mail indkaldelserne.
Dagsordenen skal, for den ordinær generalforsamlings vedkommende, altid omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Regnskab for det forløbne år.
5. Fremlæggelse af budget for næstfølgende år.
6. Valg af bestyrelse jf. § 10.
7. Fastsættelse af årskontingent
8. Fastsættelse af vejfondsbidrag.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden senest d. 15. februar før Generalforsamlingen og medtages i dagsordenen.
Sager, der ikke er anført på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære, men med mindst 8 dages varsel. Afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig motiveret begæring derom med angivelse af forhandlingsemne. Når en sådan begæring indgives, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger fra begæringens modtagelse.

§ 9
Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

§ 10
Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved næstformand og sekretær samt vejformand. Desuden vælges 2 suppleanter. Valget gælder for 2 år ad gangen.
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år, formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.
Hvert år afgår og vælges suppleanter.
Alle foreningen vedrørende retsforhandlinger kan med fuld gyldighed også over for tredjemand foretages af formand eller næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Økonomiske dispositioner, såvel investeringer i værdipapirer, som i andre investeringer dette være sig veje eller andet, der overstiger 100.000 kr. skal dog godkendes af den samlede bestyrelse. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse på mere end 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 3 medlemmer er til stede.
Ved bestyrelsesmøderne føres protokol, som kan forlanges oplæst på de ordinære generalforsamlinger. Af alle udgående skrivelser tages kopi, der ligesom alle indgående skrivelser skal opbevares i arkiv evt. elektronisk.

§ 11
Foreningens regnskab føres af kassereren, der drager omsorg for, at foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse. Midlerne i Vejfonden skal placeres således, at 90 % heraf kun kan hæves med samtidig signering fra kasserer og formand eller næstformand.
Foreningen tegner en ansvarsforsikring for vejarealet. Foreningens regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling i revideret stand.
Kassereren er pligtig til at forelægge foreningens regnskab og kassebilag for bestyrelsen og revisorerne, så ofte det forlanges.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 12
Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Regnskabets revision foretages af revisorerne, der er pligtige til at foretage revision senest 14 dage efter at de fra kassereren har fået meddelelse om, at regnskabet er afsluttet. Desuden må de foretage en uanmeldt revision mindst én gang årligt. Revisionen skal gennemgå foreningens regnskab talmæssigt, samt forvisse sig om, at de opgivne aktiver er til stede.

§ 13
Grundejerforeningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 2/3 af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de samme regler som anført i § 9. Forslaget skal tillige indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.
Foreningen kan dog ikke opløses, så længe der påhviler den gældsforpligtigelser, medmindre alle dens forpligtigelser og rettigheder overtages af en anden grundejerforening eller anden offentlig myndighed.

§ 14
Medlemmerne har pligt til at beskære, evt. fælde, bevoksning, der breder sig ud eller over rabatterne iflg. love vedr. private fællesveje, som håndhæves af Frederikssund kommune.

§ 15
Rabatterne tilhører grundejerforeningen og må ikke benyttes til længerevarende formål; f.eks. affald, markeringssten, grus, stolper, hegn eller lignende.
Grundejerne har pligt til at holde rabatterne.

§ 16
Overtrædelse af § 14 vil medføre en skriftlig henvendelse fra grundejerforeningen til den pågældende grundejer om at foretage det fornødne inden 4 uger. Bliver forholdene ikke bragt i orden, kan grundejerforeningen rette henvendelse til Frederikssund kommune, der giver medlemmet en frist og – hvis den ikke overholdes – lader arbejdet udføre på grundejerens regning. Også udgifter til evt. inddrivelse af beløbet er på grundejerens regning.

§ 17
Brug af støjende redskaber før kl. 8.00 og efter kl. 12.00 på søn- og helligdage er ikke tilladt.

§ 18
Færdsel og parkering i området med køretøjer over 3.500 kg totalvægt er forbudt på såvel privat grund som offentligt areal. Undtaget er dog ærindekørsel i forbindelse med vareaflæsning.

§ 19
Der må ikke henstilles uindregistrerede køretøjer i rabatterne eller på ejendommene. Overtrædelse vil medføre retsforfølgelse.

Hver grundejer må have en campingvogn stående på egen grund, med eller uden nummerplader. Der er dog krav om at den skal fremstå i pæn ren og velholdt stand. Bestyrelsen vurderer evt. tvivlsspørgsmål ved syn på grunden efter aftale med grundejeren, som kan pålægges at fjerne vognen.

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens generalforsamling den 14.april 2019 fra hvilken dato de er gældende.
 
Over Dråby Strand, den 14.april 2019
 
P.b.v.
Jan Hartmann
formand

 

 
Grundejerforeningen Ved Strandgaarden, Nordea Bank 2670 7150101894