Sitemap
Ved Strandgaarden.

Ordensregler

Link til printbar version Ordensregler 2017
 
Ordensregler for grundejerforeningen Ved Strandgaarden
 
1. Formål og gyldighed
Disse ordensregler har til formål at sikre bevarelse af grundejerforeningen ”Ved Strandgården” som et rekreativt og naturskønt område.
Ordensreglerne supplerer foreningens vedtægter.
Under medlemmernes pligter henhører også en forpligtelse til at sikre, at ordensreglernes bestemmelser overholdes af medlemmer af medlemmets husstand, gæster, logerende, lejere og i øvrigt af alle andre personer end medlemmet selv, der befinder sig på foreningens område.
 
2. Benyttelse og vedligeholdelse
Medlemmerne må ikke benytte deres ejendomme og de til disse hørende bestanddele, herunder rabatter, andel af vej indtil halv vejbredde mv. (herefter i fællesskab benævnt ”ejendom(me)(ne)”) til oplagsplads eller lignende, ligesom der på ejendommene ikke må henstilles kassable eller havarerede effekter. Ejendommene må endvidere ikke frembyde et ubehageligt skue eller være til gene for andre medlemmer eller deres ejendomme. Under henstillen af effekter, der ikke må henstilles på ejendommen, hører uindregistrerede køretøjer.
På de til ejendommen hørende rabatter og andele af vej m.v. må der ikke henstilles affaldsspande, flaskecontainere, postkasser m.v. Disse effekter er medlemmerne forpligtede til at anbringe på medlemmernes egne ejendomme.
 
3. Beskæring og klipning af græsvækst
Det påhviler medlemmerne at overholde beskæring af træer og buske samt at slå græsvækst på deres ejendomme / rabatter mindst 3 gange årligt efter følgende retningslinjer:
• Første slåning foretages i starten af maj måned.
• Anden slåning foretages i løbet af juli måned.
• Tredje slåning foretages i løbet af september måned.
 
4. Støj
Brug af støjende redskaber før kl. 8.00 og efter kl. 12.00 på søn- og helligdage er ikke tilladt.
 
5. Færdsel på fællesarealer
”Torvet” Strandgårdsvej/Svalevej – ”Trekanten” Strandgårdsvej ”Strandengen”
Færdsel med motordrevne køretøjer på grønne stier og områder er ikke tilladt.
Teltslagning og henkastning af affald m.v. på fællesarealerne er forbudt.
Hunde må kun færdes på foreningens arealer, såfremt disse føres i snor. Påbuddet gælder ikke på medlemmernes egne ejendomme. Hundeefterladenskaber skal opsamles og medtages.
 
6. Parkering m.v.
Al parkering er forbudt på vendepladser, stier, grønne områder og ikke mindst på alle rabatter omfattet af ejendommene.
Al parkering af last-, flytte-, rute- og fragtbiler over 3.500 kg eller andet lignende er ligeledes forbudt, på såvel rabatter som på den enkelte ejendom, med mindre der er tale om almindelig af- og pålæsning.
Parkering i forbindelse med besøg hos et medlem (0 – 24 timer) betragtes ikke som en overtrædelse af parkeringsforbuddet omfattet af nærværende ordensregler.
 
7. Afbrænding af haveaffald
Afbrænding af haveaffald er ikke længere tilladt ifølge affaldsbekendtgørelse nr. 1415 af 12.12.2011.

8. Sanktioner
Ved overtrædelse af ordensreglerne kan foreningen henstille eller pålægge det pågældende medlem til inden for en efter forholdet afpasset fastsat frist - der som udgangspunkt ikke vil være længere end 2 uger - at ophøre med den ulovlige/uberettigede adfærd/tilstand.
Ved overtrædelse af afsnit 2 under Benyttelse og vedligeholdelse skal fristen for ophør af adfærden/tilstanden dog være 4 uger.
Såfremt medlemmet ikke efterkommer foreningens henvendelse, er foreningen berettiget til at forfølge foreningens interesser på en efter forholdet afpasset valgt fremgangsmåde jf. § 16 i vedtægterne.
Meddelelser til medlemmerne skal være skriftlige og fremsendelse skal ske pr. brev til medlemmernes privatadresse eller pr. e-mail.

Nærværende ordensregler er vedtaget på foreningens generalforsamling den 9. april 2017, fra hvilken dato de er gældende.
 
Over Dråby Strand, den 9. april 2017
 
P.b.v.
Kaj Andersson
formand

Grundejerforeningen Ved Strandgaarden, Nordea Bank 2670 7150101894